Projekti

Realizētie projekti:

ES un starptautiskās programmas
Valsts pētījumu programmas projekti
Līgumdarbi
RTU pētniecības projekti

Aktīvie projekti

 1. «Baltijas Biomateriālu ekselences centrs» ir Eiropas Savienības «Apvārsnis2020» pētniecības un inovāciju programmas finansēts projekts (Nr 763721) 2020-2026. Projekta vadītājs Jānis Ločs Lasīt tālāk
 2. Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.2. pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» pēcdoktorantūras pētniecības projekti:

  • “Multifunkcionāli kompozītmateriāli uz kalcija fosfāta un bionoārdāmu polimēru bāzes ārstnieciskai kaulaudu inženierijai”  (2017-2020). Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/045. Vadītāja Kristīne Šalma-Ancāne.
  • “Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem” (2018-2021). Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/049. Vadītāja Inga Jurgelāne
  • “Duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu izveide kaulaudu inženierijai uz dažādu biomateriālu bāzes” (2018-2020). Vadītāja Arita Dubņika
  • "Kontrolētas izdalīšanās antibakteriālo preparātu piegādes sistēmas uz kaulaudus aizvietojošu porainu biokeramisko materiālu bāzes" (2018-2021) Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/339. Vadītāja: Līga Stīpniece

  • "Mākslīgā apgaismojuma projektēšana fikocianīna ražošanai bubuļu kolonnas fotobioreaktorā" (2020-2023) Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/427 Vadītāja: Dr.sc.ing. Agnese Stunda-Zujeva

  • “Restaurējošās zobārstniecības nākotne - sintētiska, bioaktīva zobu emalja (BioDEN)” (2020-2023) Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/459 Vadītāja: Dr.sc.ing. Vita Zālīte

  lasīt vairāk par šiem pēcdoktorantūras pētniecības projektiem

 3. RTU Zinātniskās pētniecības projekts „Augstas efektivitātes nanobetona ar zemu Ū/C attiecību ražošanas metodes izstrāde” (2018). Vadošais partneris Būvmateriālu un izstrādājumu katedra, Materiālu un konstrukciju institūts, vadītājs Diāna Bajāre. Sadarbības partneris RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, vadītājs Līga Stīpniece. Projekta mērķis ir augstas efektivitātes nanobetona ieguves metodes izstrāde, samazinot betona ražošanai nepieciešamo cementa daudzumu, to daļēji aizstājot ar minerālajiem, rūpniecības blakusproduktiem un ražošanas pārpalikumiem, tādā veidā veicinot resursu efektīvu izmantošanu un paaugstinot izstrādājumu ilgtspēju apkārtējās vides apstākļos. Sagaidāms, ka augstas efektivitātes nanobetonu ražošanas tehnoloģijas ieviešana būtiski uzlabos komersanta saimnieciskās darbības ekonomiskos radītājus un paaugstinās konkurētspēju būvniecības sektorā, jo cementa ražošanas izmaksas un tā cena nepārtraukti pieaug, pieaugot elektroenerģijas cenai. VĶTI paredzēts noteikt izmantojamo izejvielu ķīmisko un mineraloģisko sastāvu, kā arī pētīt saistvielu un nano- vai mikropildvielu sistēmas, lai izveidotu optimālu kompozīciju un nodrošinātu efektīvus cementa hidratācijas procesus.

  Inovatīvu salizturīgu betonu izstrāde, izmantojot gumijas mikrogranulas (2018). Vadošais partneris Materiālu un konstrukciju institūts, vadītājs Genādijs Šahmenko. Sadarbības partneris RTU RCRBIAC, Vadītājs Kristaps Rubenis. Projekta mērķis ir izstrādāt lietošanai gatavus, ekonomiski izdevīgus betona sastāvus ar paaugstinātu salizturību, betona salizturības paaugstināšanai izmantojot gumijas mikrogranulas, kuras iegūtas pārstrādājot nolietotas automašīnu riepas.

 4. Enerģijas ražošana no pārtikas atlikumiem (2018). Vadošais partneris RTU Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija, vadītājs Kristīne Ruģele. Sadarbības partneris RTU VĶTI, vadītājs Olita Medne. Projekta mērķis ir tehnoloģijas izstrāde pārtikas atkritumu izmantošanai ar augstu tauku saturu biogāzes ražošanā. Šī projekta ietvaros tiks veicināta sadarbība starp divām RTU struktūvienībām: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtu un Ūdens pētniecības zinātnisko laboratoriju. VĶTI projekta ietvaros analizēs sadzīves cieto/organisko atkritumu sastāvu, novērtēs esošās un izstrādās jaunas fizikālās, mehāniskās un ķīmiskās priekšapstrādes metodes vai to kombinācijas biomasai, lai uzlabotu biogāzes ražošanas efektivitāti. Projekta realizācijas gaitā iesaistītās puses iegūs jaunu zinātību organisko sadzīves atkritumu priekšapstrādes un apstrādes tehnoloģijās.

 5. ERA-NET EU-LAC Health projekts “Efektīvas un pieejamas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai” (2018-2020). Vadošais partneris Ūdens pētniecības laboratorija, vadītājs  Linda Mežule, Sadarbības partneris RTU RCRBIAC, vadītājs Jānis Ločs. Projekta mērķis ir izgatavot un lauka apstākļos demonstrēt vairākas īpaši lauku apvidiem piemērotas, salīdzinoši lētas un viegli lietojamas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas. Projekta ietvaros tiks izstrādātas ar speciālu pārklājumu pārklātas membrānas ar uzlabotu efektivitāti, titāna oksīdus saturoši elektrodi un jaunas hibrīdās UV-mikrofiltrācijas sistēmas, kā arī tiks novērtēta to efektivitāte baktēriju, vīrusu un protozānu piesārņojuma neitralizēšanā.

 6. «Baltijas Biomateriālu ekselences centrs» ir Eiropas Savienības «Apvārsnis2020» pētniecības un inovāciju programmas «Teaming Phase I» finansēts projekts (Nr. 763721) 2017-2018. Projekta vadītājs Jānis Ločs Lasīt tālāk
 7. EuroNanoMed3 projekts “Nanostrukturēta osteohondrāla pamatne: jauni biomimētiski aktivatori uzlabotai kaulu reģenerācijai" (2018-2021). Projekta vadītājs Jānis Ločs. Osteohondrālo audu bojājumi rada sāpes, ietekmē kustību spējas un var izraisīt osteoartrītu. Šobrīd bojātas locītavu virsmas atjaunošanai pielieto tikai viena veida osteohondrālo pamatni, kuru ir izstrādājuši divi no projekta konsorcija partneriem. Pamatne sekmīgi atjauno skrimšļaudus, tomēr subhondrālā kaula atjaunošana ir nepietiekama un ir nepieciešama uzlabota stratēģija. Projekta ietvaros tiks izstrādātas divas jaunas nano-stratēģijas uzlabotai kaulaudu reģenerācijai, izmantojot osteohondrālo pamatni: 1) nanostrukturētas “jonu bankas” amorfa kalcija fosfāta granulu veidā ar Sr un 2) pie pamatnes biokonjugēti bioaktīvi peptīdi, piemēram, SDF1, PDGFBB, BMP2 and GDF5.

 8. EuroNanoMed2 projekts „Fotošķērssaistīti hidrogēli kontrolētai periodontālo audu reģenerācijai” (2015-2018). Projekta vadītājs Dagnija Loča. Projekta pamatmērķis ir izstrādāt inovatīvas procedūras, kas ļautu sasniegt pilnīgu periodontālo audu reģenerāciju. Stratēģija ietver kaulu aizvietotājmateriālu un injicējamu periodontālu membrānu izveidi. Šāda pieeja varētu radīt izrāvienu veselības aprūpē un periodontīta ārstēšanā. Projekta ietvaros RTU RC RBIAC tiek sintezētas ar Mg-, Sr- un Si- aizvietotu kalcija fosfātu nanodaļiņas, kas izmantotas kā hidrogēlu pildvielas, lai paaugstinātu jaunizveidoto sistēmu bioaktivitāti un osteokonduktivitāti.
 9. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projekts nr. 1.1.1.1/16/A/144 “Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem”, sadarbībā ar Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta  Bioinženierijas laboratoriju (vadošais partneris) un Fizikālās enerģētikas institūta Elekrofizikālo procesu modelēšanas laboratoriju (sadarbības partneris). Projekta vadītājs Juris Vanags (2017-2019). RBIAC ir sadarbības partneris, vadītājs Dagnija Loča, kontaktinformācija pie K.Ruģeles. Projekta mērķis  ir izpētīt magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas radīta lauka ietekmi uz mikroorganismu augšanu un biosintēzi un uz šīs informācijas bāzes noteikt magnētisko piedziņu pielietojamības robežas dažādiem steriliem biotehnoloģiskajiem procesiem. Biotehnoloģiskajos procesos sterilitātes nodrošināšanai ir izšķiroša loma produkta kvalitātes nodrošināšanā. Viens no tipiskākajiem infekciju piekļūšanas ceļiem ir bioreaktora maisītāja blīvslēgi. Lai novērstu ar blīvslēgiem saistītās problēmas, bioreaktoru piedziņas veido uz magnētiskās piedziņas principa. Šajā gadījumā griezes moments tiek pārnests ar magnētiskā lauka palīdzību, un rezultātā bioreaktora trauks var būt pilnīgi noslēgts. Tā rezultātā mikroorganismi cirkulē tiešā saskarē ar magnētisko rotoru, bet līdz šim pieejamā informācija par magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekmi uz mikroorganismu augšanu un biosintēzi nav viennozīmīga. Projekta ietvaros RTU RC RBIAC izstrādās metodiku zīdītājšūnu kultivēšanai un pavairošanai magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas bioreaktoros, kā arī veiks reaktora mērogošanas aprēķinus saistībā ar magnētisko rotoru izmantošanu.
  Par projektu. Projekta progresa pārskati: 
  1) par periodu 01.01.-30.06.2017.
  2) par periodu 01.07.-30.09.2017.
  3) par periodu 01.10.-31.12.2017.
 10. Eiropas bioadhēzijas ekspertīzes tīkls (European Network of Bioadhesion Expertise, ENBA), ko finansē Eiropas COST programma (COST akcija CA15216) aktivitātes. Pirmā lielā aktivitāte šajā projektā notika Vīnē (Austrijā) 2017. g. martā. Preses relīze. Dažādas aktivitātes par bioadhezīvo sistēmu daudzveidību un savienošanas principiem – konferences, semināri, kā arī īstermiņa zinātniskās vizītes tiek organizētas katru ceturksni. Papildus informāciju var iegūt, jautājot pētniecei Aritai Dubņikai.
 11. Creative Europe Programme of the European Union, International Project ”Ceramics and its dimensions” (2014- 2020).
 12. RTU un RSU sadarbības projekts “Multifunkcionāli nanoizmēra kalcija fosfātu/hialuronskābes hidrogēli osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai” (RTU-RSU/18) (2016-2019). Projekta vadītājs Dagnija Loča. Projekta mērķis ir jaunu, inovatīvu kalcija fosfātu un hialuronskābes trīsdimensionāli šķērssaistītu hidrogēlu izveide ar neorganiskās komponentes saturu līdz 60 masas%, kas neizraisītu iekaisumu apkārtējos audos, veicinātu angioģenēzes procesus un, laika gaitā noārdoties, veidotu jaunus kaulaudus. Projekta ietvaros RTU zinātnieki sadarbojas ar RSU Farmācijas fakultātes Farmācijas ķīmijas katedras zinātniekiem, kas nodrošinot ne tikai jaunu materiālu sastāvu, struktūru un iegūšanas tehnoloģiju izstrādi, bet arī izstrādāto biomateriālu in vitro un in vivo novērtējumu.
 13. RTU un RSU sadarbības projekts “Nanostrukturētu kaulu aizvietojošu materiālu izveide un imunoloģisko aspektu izpēte kaulaudu reģenerācijā" (RTU-RSU/17) (2016-2019). Projekta vadītājs Jānis Ločs. Projekta mērķis ir multidisciplināra pētījuma ietvaros izstrādāt vairākas inovatīvas tehnoloģijas kaulu reģenerācijas jomā. Pirmkārt, paredzēts izstrādāt tehnoloģiju amorfu kalcija fosfātu un granulētu nanostrukturēto kalcija fosfātu materiālu ieguvei ar paaugstinātu īpatnējās virsmas laukumu (> 50 m2/g) un veik izstrādāto materiālu izpēti in vitro un in vivo. Materiālus praktiski varētu pielietot stomatoloģijā un plastiskajā ķirurģijā. Otrkārt, paredzēts izstrādāt jaunas diagnostikas metodes, kas raksturotu kaulu reģenerācijas ātrumu, izmantojot dažādus bioloģisko materiālus (asinis, serums, biopsijas u.c.).
 14. Valsts Pētījumu programma Nr. 2014.10-4/VPP-3/21, Y8097 “DaudzfunkcIonālie Materiāli un kompozītI, fotonika un nanotehnoloģijaS (IMIS2)” 4. projekts “Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam” (2014-2018). 4. projekta vadītājs Līga Bērziņa-Cimdiņa. Projekta mērķis ir attīstīt jaunus un uzlabotus inovatīvus materiālus medicīniskam pielietojumam, tai skaitā implantus audu aizvietošanai un atjaunošanai, balstoties uz nozares fundamentālo un lietišķo pētījumu rezultātiem un jaunākiem sasniegumiem nanotehnoloģijās, iesaistot koordinētā izpētē dažādu nozaru starptautiski atzītus speciālistus komandā ar motivētiem talantīgiem jauniem zinātniekiem un speciālistiem, vienlaikus  attīstot jauno  produktu ražošanas un pielietošanas tehnoloģijas, izmantojot jaunizveidoto Valsts Nozīmes Pētījumu Centru  kapacitāti. 4. 1. apakšprojekts “Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam”. 4.1. apakšprojekta vadītājs Dr.sc.ing. Dagnija Loča 4.1. apakšprojekta mērķis ir vērsts uz sabiedrības novecošanas problēmas risināšanu, kas saistīta ar cilvēku balsta un kustību sistēmas slimību izraisīto kaulu funkciju traucējumu (osteoporozes) novēršanu. Iepriekšējo VPP posmu ietvaros veiktie divfāžu kalcija fosfātu biokeramikas in vivo un klīnikas pētījumi ir pierādījuši principiāli jaunu šo materiālu īpašību atkarību no pacienta cieto audu strukturālā stāvokļa, kā arī materiālu divējādo iedarbību (osteointegrējoties palielināt samazināto atrofisko kaulu apjomu un iespēju veikt osteoporotiska kaula remineralizāciju/reosifikāciju) kaulaudu vidē ilgstošos, vairāk kā piecu gadu novērojumos, paverot jaunu ceļu osteoporozes lokālai terapijai. Strukturāli (mainot implanta materiāla struktūrelementus no makro līdz nano līmeņiem) un ķīmiski (ievadot materiālā dažādus aizvietotājsavienojumus un ķīmiskos elementus, kas nodrošina kādu specifisku vēlamu īpašību) modificējot šos materiālus, tiem tiek piešķirta multifunkcionalitāte un paplašinātas to pielietojuma iespējas dažādu audu saslimšanas gadījumos, tos aizvietojot vai veicot audu atjaunošanas funkciju.
 15. Valsts Pētījumu 6. programmas 4. projekta “Zemes dzīļu resursu izpēte – jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme)” 4. apakšprojekts (2014-2018). Y8099. Apakšprojekta vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa, kontaktinformācija pie I.Jurgelānes. Projekta mērķis ir izpētīt un novērtēt Latvijas mālu izmantošanu jaunu produktu izstrādē. Projektā tiks izstrādāts porains granulveida sorbents ūdens attīrīšanas tehnoloģijai, izsmidzināms biodegradabls kompozītmateriāls ikdienas atkritumu pārklāšanai poligonos, kā arī pētīta Latvijas mālu spēja stabilizēt emulsijas un aizsargāt ādu pret UV starojumu.

 16. Head of project FP7 EURONANOMED II ERA-NET “Nanoforosteo” “Multifunctional injectable nano HAp composites for the treatment of osteoporotic bone fractures” 2014 – 2016.
 17. Management Committee Member at COST Action MP1301 „New Generation Biomimetic and Customized Implants for Bone Engineering” kopš 2013.gada augusta.

Jānis Ločs

 

Realizētie projekti

ES un starptautiskās programmas:

 1. POsTURE “PhOtocrosslinked hydrogels for guided periodontal TissUe REgeneration” 2nd Meeting of the Project Partners in Riga, Latvia, 09.05.2016. – 10.05.2016. Tikšnās ar partneriem no Francijas un Portugāles.
 2. Head of project FP7 M-era.NET „GoIMPLANT” „Tough, Strong and Resorbable Orthopaedic Implants” 2013 – 2015.
 3. Project SCOPES 2013-2016 Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland Preparatory Grant “An integrated, interdisciplinary approach to the design of tissue engineering systems for in vitro regeneration of functional osteochondral tissue” 19-21.08.2013.
 4. ESF aktivitātes 1.1.1.2. projekts „Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei”, 2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024 (2013-2015), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 5. ESF aktivitātes 1.1.1.2. projekts „Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei”, Līg. Nr.  2009/0199/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/090 (2009-2012), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 6. CMST COST Action CM1101 “Colloidal Aspects of Nanoscience for Innovative Processes and Materials”, dalībnieks D.Loča.
 7. MPNS Action COST MP1005 “NAMABIO - From nano to macro biomaterials (design, processing, characterisation, modeling) and applications to stem cells regenerative orthopaedic and dental medicine”, dalībnieki J.Ločs un V.Zālīte
 8. MATERA – ERA-NET „SONOSCA” MATERA/BBM-2557 „Sonochemical technology for bioactive bone regeneration scaffold production” (01.02.2012 – 31.01.2015)
 9. ERA-NET MATERA projekts sadarbībā ar Poliju un Izraēlu „Sonochemical Technology for Bioactive Bone Regeneration Scaffold Production”, SONOSCA (2011-2013), vadītājs J.Ločs.
 10. ERAF aktivitātes 2.1.1.1. projekts „Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku”, Līg.Nr. 2010/0257/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/012 (2010-2013), vadītājs J.Ozoliņš

Valsts pētījumu programmas projekti

 1. Y8099. VPP  6. programma 4. projekta „Zemes dzīļu resursu izpēte - jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme)” 2. apakšprojekts (2014-2017), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 2. V7813. VPP Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem, projekts Nr.4 „Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai” (2010-2013), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 3. V7804. VPP Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Apakšprojekts Nr.1.2. „Augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvijas mālu pamatnes inovatīvam pielietojumam sorbcijas procesos, vides tehnoloģijās, medicīnā un kosmetoloģijā” (2010-2013), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.

Līgumdarbi

2015. gadā līgumdarbi veikti šādiem uzņēmumiem: Biedriba "Biznsa inkubators Cēsis", SIA Saulkalne S, SIA Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", SIA Angelica, A/S Sirowa, SIA Madara Cosmetics, SIA Bioceramitec, SIA Ceļu eksperts, Green industry innovation/ZTI, SIA LMZT, SIA Cutting Edge Technologies, RTU BIF Būvmateriālu būvizstrādājumu katedra, RTU BIF Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra, RTU BIF Būvmateriālu būvizstrādājumu katedra, RTU MLĶF Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija, Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra.

 1. Līgumdarbs ar APP „Latvijas  valsts augļkopības institūtu”. Par paraugu sagatavošanu un analīzi, izmantojot SEM. (2014)
 2. Līgumdarbs ar biedrību „Biznesa inkubators Cēsis” Par paraugu sagatavošanu laboratorisko pārbaužu veikšanai un veikt laboratoriskās analīzes un pārbaudes.(2014)
 3. Līgumdarbs ar zvērināto advokātu biroju „Eversheds Bitāns”. Par ekspertīzi. (2014)
 4. Līgumdarbs ar SIA „Fortum Jelgava”. Par smilšu paraugu parametru  noteikšanu un analīžu izvērtēšanu (2013-2014).
 5. Līgumdarbs ar SIA „Saulkalne S” par paraugu analīzi. (2014)
 6. Līgumdarbs ar SIA”Ceļu būvniecības sabiedrība Igate” par paraugu analīzi. (2014)
 7. Līgumdarbs ar VA „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 8. Līgumdarbs ar Biedību „Latvijas Atkritumu Saimniecības asociācija”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 9. Līgumdarbs ar „RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 10. Līgumdarbs ar „RTU Biomateriālu zinātniski pētnieciskā laboratorija”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 11. Līgumdarbs ar SIA „Fortum Jelgava”: „Par smilšu paraugu parametru noteikšanu un analīžu rezultātu izvērtēšanu”, (2013).
 12. Līgumdarbs ar SIA „ARMGATE”: „Betona un cementa javas paraugu pētījumi”, (2013).
 13. Līgumdarbs ar „Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts”: „Paraugu sagatavošana un analīze, izmantojot Skenējošo elektronu mikroskopiju (SEM)”, (2013).
 14. Līgumdarbs ar „RTU Vides tehnoloģiju laboratorija”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 15. Līgumdarbs ar APP „Latvijas Valsts Augļkopības institūts”: „Paraugu sagatavošana un analīze, izmantojot Skenējošo elektronu mikroskopiju (SEM)”, (2013).
 16. Līgumdarbs ar zvērinātu advokātu biroju „Eversheds Bitāns”: „Par ekspertīzes veikšanu”, (2013).
 17. Līgumdarbs ar A/S „ Industrial Smart Technology”: „Metāla konstrukciju tehnoloģiskā apstrāde un īpašību izpēte”, (2012).
 18. Līgumdarbs ar A/S „Madara Cosmetics”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2012).
 19. Līgumdarbs ar RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu: „Zinātniski pētnieciskā darba veikšana”, (2012).
 20. Līgumdarbs ar AS „Olainfarm”: Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2012).
 21. Līgumdarbs ar biedrību „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”: „Par zinātniskā pētījuma veikšanu un tā rezultātu nodošanu”, (2012).
 22. Līgumdarbs ar Valsts aģentūru „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts”: „Vēsturiskās keramikas fragmentu paraugu sagavošana un izpēte”, (2012-2013).
 23. Līgumdarbs ar RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, Biomateriālu zinātniski pētniecisko laboratoriju: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2012).
 24. Līgumdarbs ar RTU Vides tehnoloģiju laboratoriju: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2012).
 25. Līgumdarbs ar A/S „Biotehnoloģijas centrs”: „Zinātniski pētnieciskā darba veikšana”, (2012).

RTU pētniecības projekti

 1. ZP-2014/20. The effect of TiO2 nanopowder coating on in vitro bioactivity of porous TiO2 scaffolds. Vadītāja D.Loča.
 2. ZP-2014/37. Electrical and thermal conductivity of sol-gel synthesized Ti1-xSnxO2 ceramics. Vadītājs J.Ločs
 3. ZP-2014/31. Mesenchymal stem cell response to magnesium containing biphasic calcium phosphate bioceramics. Vadītāja K.Šalma-Ancāne.
 4. ZP-2014/6. Ķīmiski un termiski apstrādātu illītu saturošu mālu īpašības un to raksturošana. Vadītājs V. Lakevičs.
 5. ZP-2013/21. Cilvēka sebumā esošu organisku savienojumu adsorbcija uz dabiskiem un attīrītiem Latvijas illīta māliem. Vadītāja A.Pūra.
 6. ZP-2013/23. Magniju saturošu porainu β-triklacija fosfātu pamatņu izstrāde kaulu defektu labošanai. Vadītāja K.Šalma-Ancāne.
 7. ZP-2013/24. Magniju saturošas hidroksilapatīta keramikas granulu virsmas īpašību pētīšana. Vadītājs V.Lakevičs.
 8. ZP-2013/19. Ar šķiedrām stiegroti kalcija fosfātu kaulu cementi lokālai vankomicīna piegādei. Vadītāja D.Loča.
 9. ZP-2013/20. Biomimētiska apatīta veidošanās uz termiski apstrādāta titāna dioksīda ar dažādu fāžu sastāvu. Vadītājs J.Ločs.
 10. ZP-2013/22. Procesi kalcija fosfātu kaulu cementu uz α-trikalcija fosfāta bāzes sacietēšanas un nobriešanas laikā. Vadītāja Z.Irbe.
 11.  ZP-2012/25. Viskozas masas uzputošana ar amonija hidrogēnkarbonātu – jauna tehnoloģija porainas keramikas izgatavošanai. Vadītājs J.Ločs.
 12. ZP-2012/42. Biogēnas un sintētiskas izcelsmes izejmateriālu ietekmes izvērtējums uz hidroksilapatīta biokeramikas struktūru. Vadītāja K.Šalma-Ancāne.
 13. ZP-2012/16. Mildronāta mikroiekapsulēšana bionoārdāmos un bioloģiski stabilos polimēros. Vadītāja D.Loča.
 14. ZP-2012/24. Sudrabu saturošā hidroksilapatīta fizikālo un antibakteriālo īpašību izvērtējums atkarībā no iegūšanas metodes. Vadītāja I.Šalma.
 15. ZP-2012/35. Hidroksilapatīta keramikas granulu izstrāde un sorbtīvo īpašību izpēte pielietojumam biotehnoloģijā. Vadītājs V.Lakevičs.