VĶTI doktoranti un to izstrādāto darbu tēmas

VĶTI promocijas darbus izstrādā doktoranti programmās «Ķīmijas tehnoloģija» un «Materiālzinātne», liela daļa darbu tiek izstrādāta sadarbībā ar uzņēmumiem vai to rezultāti tiek piedāvāti valorizācijai.

Aizstāvētos darbus skatīt sadaļā VĶTI izstrādātie promocijas darbi

Šobrīd tiek izstrādāti šādi promocijas darbi:

Doktoranta vārds uzvārds, promocijas darba tēma, zinātniskais vadītājs.

 • Konstantīns Dubencovs     Prognozēšanas modeļa pielietošana biotehnoloģisko procesu vadībai     Prof., Dr.sc.ing. J. Vanags
 • Jevgeņijs Jaunslavietis       Inovatīvo lignocelulozes un reciklētā polimēra kompozītmateriālu izstrāde un īpašību pētīšana                Prof., Dr.sc.ing. J.Ozoliņš
 • Elīna Strade Farmaceitisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesa optimizācija multistresa apstākļos  Asoc.prof., Dr.chem. D.Kalniņa
 • Ance Pļavniece    Porainu oglekļa nanomateriālu iegūšana uz biomasas bāzes      LV KĶI Vad.pētn., Dr.sc.ing. A. Žūriņš, Asoc.prof., Dr.sc.ing. J.Ločs
 • Jeļena Mironova  Blīvu keramisko materiālu iegūšana ar “aukstās saķepšanas” metodi      Asoc.prof., Dr.sc.ing. J.Ločs
 •  Aleksejs Smirnovs   Nepārtrauktu tehnoloģisko procesu izmantošana bioloģiski aktīvu savienojumu iegūšanai un izdalīšanai/Obtaining and purification of biologically active substances by continuous technology methods      Prof., Dr.sc.ing. J.Ozoliņš
 •  Jana Vecstaudža Neorganisko materiālu sintēze/Synthesis of inorganic materials      Asoc.prof., Dr.sc.ing. J.Ločs
 • Marina Sokolova Bionoārdāmi kompozītmateriāli kaulaudu aizvietošanai/Biodegradable composites for bone regeneration         Asoc.prof., Dr.sc.ing. J.Ločs

Ārvalstu doktoranti

 • Federica Paccassoni, PhD exchange student (ERASMUS) 14/10/2016 – 15/03/2017, Department of Chemical, Materials and Environmental Engineering, Sapienza University of Rome, Rome, Italy
 • Kaoutar El Hassani, PhD exchange student (ERASMUS MUNDUS Programme -1/09/2016 - 30/06/2017, University Hassan First, Faculty of Sience and Technology,Laboratory of Applied Chemistry and Environment, Settat, Marroco.
 • Nour El Houda LARBI,  PhD student, BET, XRD mērījumi, 23.02.-23.03.2017., Algeria, University of Mostaganem,
 • Deividas Mizeras, PhD exchange student ERASMUS+ Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes, Mehānikas fakultātes, Mehānikas inženierzinātnes un materiālzinātnes katedra, 26.10.2017. - 18.12.2017. Lithuania
 • Sana Nouacer no Alžīras Laboratoire de Valorisation des Matériaux, Département de Génie des Procédés, Faculté des Sciences et de la Technologie, University of Abdelhamid Ibn Badis – Mostaganem, Algeria izstrādāja savu promocijas darbu 2016./2017.m.g.
 • Mohamed Ilsouk, Maroka, doktorants, 2014./15. māc.g.
 • Karima Menad, Alžīrija, doktorante, 2015./16. māc.g.
 • Hakim Aguedal, Alzīrija, doktorants, 2015./16. māc.g.